Ukončenie podnikania

Vysvetlenie:

Prevod obchodného podielu s.r.o.

Máte nečinnú spoločnosť, s ktorou máte stále viac a viac administratívnych povinností? Využite najrýchlejší spôsob zrušenia Vašej spoločnosť v SR a ČR. Pri prevode obchodných podielov dochádza ku zmene spoločníka, konateľa, sídla, a obchodného mena. Prevezmeme Vašu spoločnosť a zabezpečíme všetko ostatné. 

 

Spoločnosti bez záväzkov za 169,- € vrátane poplatkov do 5 pracovných dní

 

Potrebujete sa zbaviť nečinnej, spiacej, prípadne zadĺženej spoločnosti, alebo máte povinnosť podať návrh na konkurz? Ponúkame Vám možnosť riešenia Vášho problému zabezpečením prevzatia Vašej spoločnosti inou spoločnosťou prostredníctvom prevodu obchodných podielov alebo formou zlúčenia s inou spoločnosťou. V priebehu 2 – 4 týždňov v spoločnosti nefigurujete.

Cenovú ponuku Vám vypracujeme individuálne ak nám zašlete IČO danej spoločnosti.

Pri prevode obchodného podielu zabezpečíme:

Vypracovanie zmluvy o prevode obchodného, zápisnicu z valného zhromaždenia spolu so žiadosťou o súhlas správcu dane. Nezáleží na tom odkiaľ ste, využívame služby notárskych úradov na celom Slovensku. Všetky podania prebiehajú elektronicky, nakoľko disponujeme zaručeným elektronickým podpisom, čo značne šetrí čas v tomto konaní.

Postup pri prevode obchodného podielu s.r.o.

 • V prvom kroku potrebujeme zaslať  IČO a informácie o danej spoločnosti
 • Analýza Vašej spoločnosti do 24 hod
 • Kontaktujeme Vás s konkrétnymi podmienkami
 • Po odsúhlasení ponuky Vám bude vystavená faktúra
 • Okamžite zašleme vypracované dokumenty
 • Overenie, zaslanie dokumentov a podanie na súd
 • Súd má na rozhodnutie 5 pracovných dní
 • Prevezmeme potvrdenie o vykonaní zápisu, ktoré vám následne zašleme

Vysvetlenie:

Zlúčenie spoločností je možné v zmysle ust. § 69 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník charakterizovať ako postup, pri ktorom na základe zrušenia bez likvidácie dochádza k zániku jednej alebo viacerých spoločností, pričom imanie zanikajúcich spoločností prechádza na inú už jestvujúcu spoločnosť, ktorá sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcich spoločností.

Pri tomto úkone sa vždy aspoň jedna spoločnosť zrušuje a jedna zo zúčastnených spoločností je právnym nástupcom, na ktorého prechádza obchodné imanie zrušenej spoločnosti. Zlúčenie spoločností je pomerne rýchly spôsob ukončenia podnikania, ktorý môže podnikateľ zvoliť napr. vtedy, ak má viacero spoločností, ktoré nechce využívať. Spoločnosti môže zlúčiť do jednej, v ktorej bude následne prebiehať likvidácia.

Cena za zlúčenie s.r.o. je 399,- €. V cene je zahrnuté:

 • Vyhotovenie kompletnej dokumentácie potrebnej k zlúčeniu s.r.o.,
 • Podanie návrhu na zápis zmien v nástupníckej s.r.o. do OR SR,
 • Podanie návrhu na výmaz zanikajúcej spoločnosti z OR SR,
 • Úhrada súdneho poplatku,
 • Prevzatie potvrdení o vykonaní zápisov do OR SR,
 • Odoslanie dokumentácie klientovi.

Cena nezahŕňa notársky poplatok za vypracovanie notárskej zápisnice, ktorá je potrebná pre zlúčenie obchodný spoločností.  V prípade záujmu zabezpečíme jej vyhotovenie u notára my!

Zlúčenie obchodných spoločností predstavuje komplikovaný proces, zverte jeho priebeh odborníkom.

Vysvetlenie:

Likvidáciu s.r.o. možno charakterizovať ako Obchodným zákonníkom a inými osobitnými právnymi predpismi upravený postup, pri ktorom dochádza k mimosúdnemu vyrovnaniu majetkových vzťahov zanikajúceho subjektu. Likvidácia s.r.o. predstavuje náročný proces, či už z časového alebo právneho hľadiska, s ktorým je spojený celý komplex právnych a ekonomických vzťahov smerujúcich k definitívnemu vyporiadaniu majetkových a ostatných právnych pomerov likvidovaného subjektu bez právneho nástupcu. V procese likvidácie je potrebné dodržať množstvo pravidiel stanovených zákonmi, ako aj povinností, ktoré súvisia s účtovníctvom či daňami, a preto je vhodné zveriť priebeh tohto procesu odborníkom.

Kompletná likvidácia spoločnosti s výmazom z OR len za 399,- € 


Služba likvidácia spoločnosti nezahŕňa správne a súdne poplatky, ktoré sú vo výške približne 66,- € v závislosti od počtu overených podpisov klienta. Zároveň si je potrebné na vlastné náklady zostaviť likvidačnú účtovnú súvahu ku dňu vstupu spoločnosti do likvidácie a tiež následne účtovnú závierku ku dňu skončenia likvidácie.

Všetky ostatné činnosti spravíme za Vás. (Zápisnica z valného zhromaždenia, podpisový vzor likvidátora, úplné znenie zakladateľského dokumentu, podanie na registrový súd, zverejnenie v obchodnom vestníku, zápisnica zo záverečného valného zhromaždenia, konečná správa likvidátora, oznámenie daňovému úradu, vyžiadanie si súhlasu správcu dane s výmazom spoločnosti z obchodného registra, výmaz z obchodného registra )

Vopred platíte iba 25% z ceny, zvyšok platíte až keď Vaša spoločnosť vstúpi do likvidácie a táto zmena bude zapísaná aj v obchodnom registri.

Postup likvidácie s.r.o.:

 • Prijatie rozhodnutia o zrušení spoločnosti a jej vstupe do likvidácie: V zmysle ust. § 70 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník spoločnosť vstupuje do likvidácie ku dňu svojho zrušenia, pričom spoločnosť sa zrušuje dňom, kedy sa o takejto skutočnosti prijeme uznesenie valného zhromaždenia s.r.o. Následne je potrebné vyhotoviť zápisnicu z valného zhromaždenia, na ktorom podnikateľ prijal rozhodnutie o zrušení spoločnosti, jej vstupe do likvidácie a vymenovaní osoby, ktorá bude likvidátorom. Zápisnicu z valného zhromaždenia vám vyhotovíme spolu s podpisovým vzorom likvidátora a spoločenskou zmluvou či zakladateľskou listinou v úplnom znení, kde sa premietnu zmeny prijaté na valnom zhromaždení. Avšak keďže likvidovať je možné len spoločnosť, ktorá nemá dlhy, pred vstupom spoločnosti do likvidácie je vhodné zistiť jej účtovný stav a zostaviť mimoriadnu účtovnú závierku.
 • Likvidácia spoločnosti: Ďalším krokom je priebeh samotnej likvidácie. Po prijatí rozhodnutia valného zhromaždenia je potrebné vstup spoločnosti do likvidácie zapísať do obchodného registra, kde sa zapíše obchodné meno spoločnosti s dodatkom „v likvidácii“ ako aj osoba likvidátora, ktorý je počas likvidácie oprávnený uskutočňovať iba úkony, smerujúce k likvidácii spoločnosti. Po zápise predmetných skutočností v obchodnom registri, oznámi likvidátor vstup do spoločnosti v Obchodnom vestníku s výzvou, aby veritelia spoločnosti, prípadne iné osoby a dotknuté orgány prihlásili svoje pohľadávky alebo iné práva, a to v lehote, ktorá podľa Obchodného zákonníka nesmie byť kratšia ako 3 mesiace. Likvidátor predmetnú skutočnosť spravidla oznamuje aj daňovému úrad. V tejto fáze likvidácie podáme návrh na zápis zmeny do obchodného registra a po zápise zverejníme výzvu v Obchodnom vestníku.
 • Výmaz spoločnosti z obchodného registra: Tretí krok, sa týka skončenia likvidácie. Aj v tejto záverečnej fáze musí likvidátor vykonať niekoľko dôležitých úkonov. Likvidátor je povinný na základe ust. § 75 ods. 1 Obchodného zákonníka ku dňu skončenia likvidácie zostaviť účtovnú závierku, konečnú správu o priebehu likvidácie a návrh na rozdelenie likvidačného zostatku medzi spoločníkov. Následne je oprávnený zvolať valné zhromaždenie, na ktorom spoločníci rozhodnú o schválení predmetných dokumentov. Po vykonaní samotnej likvidácie a po schválení vyššie uvádzaných dokumentov valným zhromaždením, je likvidátor oprávnený podať návrh na výmaz s.r.o. z obchodného registra. K návrh na výmaz s.r.o. z obchodného registra je potrebné priložiť súhlas správcu dane s výmazom spoločnosti z obchodného registra ako aj listiny vypracované likvidátorom a schválené valným zhromaždením. V záverečnej fáze likvidácie vypracujeme konečnú správu likvidátora, zápisnicu z valného zhromaždenia, oznámenie daňovému úradu o ukončení likvidácie a žiadosť o súhlas správcu dane s výmazom spoločnosti z obchodného registra. Následne podáme návrh na výmaz s.r.o. z obchodného registra.

Chcete ukončiť podnikateľskú činnosť  ?

Neváhajte nám napísať.

m