Začatie podnikania

Vysvetlenie:

Spoločnosť s ručením obmedzeným predstavuje v Slovenskej republike jednu z najpopulárnejších a najčastejšie zakladaných obchodných spoločností. Je možné vymedziť ju ako právnickú osobu, ktorá je založená na základe zmluvy alebo na základe iného jednostranného právneho aktu a jej základné imanie tvoria vopred určené vklady spoločníkov. Založenie tejto obchodnej spoločnosti je náročný proces, a preto je pre úspešné založenie s.r.o. vhodné využiť služby odborníkov.

 

Kompletné založenie s.r.o. do 48 hodín len za 390,- Eur

 

Službu založenie s.r.o. vám vieme zabezpečiť online na území celého Slovenska.

m

Cena zahŕňa:

 • Prekonzultujeme s vami váš podnikateľský zámer a predmety podnikania
 • Vypracovanie kompletnej dokumentácie pre založenie s.r.o.
 • Vypracovanie spoločenskej zmluvy (zakladateľskej listiny)
 • Ľubovoľný počet voľných živností
 • Podanie návrhu na zápis do živnostenského a obchodného registra
 • Prevzatie dokumentov vydaných úradmi a súdom

 

Súdne poplatky sú v cene 390,- Eur:

 

Overenie podpisu na matrike 1,50 Eur / podpis
Každá remeselná alebo viazaná živnosť v sume 15,- Eur
Súdny poplatok v sume 331,50 Eur

Vysvetlenie:

a.s. je možné v zmysle ust. § 154 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník charakterizovať ako spoločnosť, v ktorej základné imanie je rozvrhnuté na určitý počet akcií s určitou menovitou hodnotou, pričom a.s. môže byť súkromnou a.s. alebo verejnou a.s. Verejnou a.s. je spoločnosť, ktorej všetky akcie alebo časť akcií boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý sa nachádza alebo ktorý sa prevádzkuje v niektorom zo zmluvných štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Z definície a.s. podľa Obchodného zákonníka vyplývajú jej charakteristické znaky ako kapitálovej spoločnosti. A.s. charakterizuje vlastná právna subjektivita, základné imanie rozvrhnuté na akcie a oddelenie majetku spoločnosti od majetku akcionárov a skutočnosť, že akcionári za trvania a.s. vôbec neručia za jej záväzky. Rozvrhnutie základného imania na akcie a.s. umožňuje prostredníctvom vydávania akcií akumulovať kapitál, ktorý sa stáva majetkom spoločnosti a akcionárom prostredníctvom prevoditeľného cenného papiera dáva možnosť rýchlo a pomerne jednoducho previesť svoj podiel v spoločnosti.

Kompletné založenie a.s. len za 1399,- Eur.

Cena 1399,- EUR zahŕňa:

 • Bezplatná konzultácia právnika
 • Prípravu všetkých dokumentov nevyhnutných pre založenie akciovej spoločnosti.
 • Komunikácia so živnostenským úradom
 • Vypracovanie žiadosti o vydanie súhlasu správcu dane.
 • Vypracovanie a podanie návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra.
 • Zaplatenie súdneho poplatku, ktorý je štandardne 829,50 €
 • Registrácia spoločnosti pre daň z príjmov právnických osôb.
 • Vyzdvihnutie osvedčenia o registrácii pre daň z príjmov právnických osôb.

Vysvetlenie:

Družstvo je spoločenstvo neuzavretého počtu osôb založeným za účelom podnikania alebo zabezpečovania hospodárskych, sociálnych alebo iných potrieb svojich členov. Pred zakladaním družstva je vhodné poukázať na jeho výhody a nevýhody. Výhodou družstva je pomerne nízky vstupný kapitál, ktorý je vo výške 1250,- eur a tiež to, že členovia družstva sa nezapisujú do obchodného registra, a tak sú v anonymite. Nevýhodou je najmä skutočnosť, že družstvo musí mať najmenej päť členov, pokiaľ jeho členmi nie sú aspoň dve právnické osoby.

Cena 1399,- EUR zahŕňa:

Na rozdiel od obchodných spoločností sa založenie družstva neviaže na uzavretie spoločenskej zmluvy prípadne zakladateľskej listiny, ale ich funkciu plní ustanovujúca schôdza družstva, ktorá schvaľuje aj jeho stanovy. Ustanovujúca schôdza musí určiť zapisované základné imanie, schváliť stanovy ako aj zvoliť predstavenstvo a kontrolnú komisiu. Keďže uznesenia ustanovujúcej schôdze družstva sú základným dokumentom na založenie družstva, zákon ustanovuje, aby bol priebeh ustanovujúcej schôdze osvedčený formou notárskej zápisnice. V zápisnici sa uvádza zoznam všetkých členov a výška členského vkladu, na ktorého prevzatie sa členovia zaviazali. K zápisnici sa prikladajú stanovy, a to v znení, v akom boli prijaté na ustanovujúcej schôdzi a podpisujú ju všetci členovia predstavenstva. Družstvo vzniká dňom zápisu do obchodného registra.

Vysvetlenie:

Podmienky vzniku a právneho postavenia občianskych združení upravuje zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Občania môžu zakladať spolky, spoločnosti, zväzy, hnutia, kluby a iné občianske združenia, ako aj odborové organizácie a združovať sa v nich. Členmi združenia môžu byť aj právnické osoby. Združenie vzniká registráciou, pričom návrh na registráciu môžu podávať najmenej traja občania, z ktorých aspoň jeden musí byť starší ako 18 rokov, ide o tzv. prípravný výbor. Návrh podpíšu členovia prípravného výboru a uvedú svoje mená a priezviská, rodné čísla a bydliská. Ďalej uvedú, kto z členov starších ako 18 rokov je splnomocnencom oprávneným konať v ich mene. K návrhu pripoja stanovy vo dvoch vyhotoveniach, ktoré musia obsahovať podstatné náležitosti ako názov združenia, sídlo, cieľ činnosti združenia, orgány združenia, spôsob ich ustanovovania, určenie orgánov a funkcionárov oprávnených konať v mene združenia, ustanovenia o organizačných jednotkách, pokiaľ budú zriadené a pokiaľ budú konať vo svojom mene a zásady hospodárenia. Registrovým orgánom je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

 

Kompletné založenie občianskeho združenia len za 299,- Eur.

Cena 299,- EUR zahŕňa:

 • Vypracovanie stanov občianskeho združenia
 • Vytvorenie orgánov združenia
 • Zabezpečenie registrácie na príslušnom Ministerstve
 • Zabezpečenie pridelenia identifikačného čísla
 • Zabezpečíme registráciu na prijímanie 2% z daní

Vysvetlenie:

Verejná obchodná spoločnosť je typickou osobnou obchodnou spoločnosťou, ktorá je úzko viazaná na osoby spoločníkov, a teda podnikateľské riziko v rámci nej je rovnako vysoké ako pri individuálnom podnikaní s tým rozdielom, že sa vždy delí medzi najmenej dve osoby. V zmysle Obchodného zákonníka je možné ju tak charakterizovať ako spoločnosť, v ktorej aspoň dve osoby podnikajú pod spoločným obchodným menom a za záväzky spoločnosti ručia spoločne a nerozdielne celým svojím majetkom. Na jej založenie je potrebná dohoda o založení tejto spoločnosti minimálne medzi dvoma osobami, pričom môže ísť buď o fyzické, alebo právnické osoby. Jej výhodou je to, že zakladatelia nemusia pri zakladaní v.o.s. disponovať základným imaním. V.o.s. sa zakladá spoločenskou zmluvou, ktoré v zmysle Obchodného zákonníka musí spĺňať formálne a obsahové náležitosti a vzniká zápisom do obchodného registra.

Kompletné založenie v.o.s. len za 499,- Eur:

 • Vypracovanie všetkých dokumentov
 • Vybavenie živnostenských oprávnení
 • Vyhotovenie a podanie návrhu na zápis v.o.s. do obchodného registra
 • Úhrada súdnych poplatkov v hodnote 331,- Eur

Vysvetlenie:

Právna úprava neziskovej organizácie je upravená v zákone č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby. V zmysle uvádzaného zákona je neziskovou organizáciou právnická osoba, ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby za vopred určených a pre všetkých používateľov rovnakých podmienok a ktorej zisk sa nesmie použiť v prospech zakladateľov, členov orgánov ani jej zamestnancov, ale sa musí použiť v celom rozsahu na zabezpečenie všeobecne prospešných služieb. Vhodné je preto vymedziť pojem všeobecne prospešné služby.

 

Takéto služby sú najmä:

a) poskytovanie zdravotnej starostlivosti,

b) poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,

c) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,

d) ochrana ľudských práv a základných slobôd,

e) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,

f) výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,

g) tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,

h) služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,

i) zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu.

 

Kompletné založenie neziskovej organizácie len za 450,- Eur.

 

Službu založenie s.r.o. vám vieme zabezpečiť online na území celého Slovenska.

Cena 450,- Eur zahŕňa:

Vypracovanie kompletnej dokumentácie pre založenie neziskovej organizácie (zakladacia listina, štatút, čestné vyhlásenie)

Podanie návrhu na zápis neziskovej organizácie do registra

Prevzatie dokumentov vydaných úradmi

Správny poplatok vo výške 66,- Eur je v cene 450,- Eur.

Plánujete začať s podnikaním ?

Neváhajte nám napísať.

m